SZKOŁA PODSTAWOWA, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Dane osobowe RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

tel. 601822371, e-mail: iod@bajan.com.pl

 

RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Kalendarz
wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Facebook

Regulamin Rady Rodzicóww Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczymdla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących w Nowym Siodle

 Rozdział I

Zasady organizacyjne funkcjonowania Rady Rodziców

§ 1

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 67 z 1996r. poz. 329) oraz statutu szkoły z roku 1997 wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 01.09.2003r. niniejszy Regulamin.

§ 2

Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:

– reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

– ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką, wychowaniem i opieką nad uczniami w szkole podstawowej, gimnazjum i internacie,

– współdziałanie ze szkołą i internatem w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej i polepszenia jej wyników.

§ 3

Kadencja rady rodziców trwa 6 lat. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i ukonstytułowania się nowej. Członkowie rady, nie biorący aktywnego udziału w pracach rady, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsca ustępujących lub odwołanych członków rady lub jej komórek organizacyjnych powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebrania rodziców.

§ 4

W uzasadnionym przypadku, na wniosek rady pedagogicznej – rada rodziców może być rozwiązana przed upływem jej kadencji i zobowiązać dyrektora do zorganizowania wyborów do nowej rady rodziców.

§ 5

Członkowie rady rodziców i jej organów (trójki klasowe) pełnią swoje funkcje nieodpłatnie – honorowo.

§ 6

Rada rodziców jako organizacja wewnątrzszkolna prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem ośrodka i kierownictwem internatu.

§ 7

Fundusze rady rodziców gromadzone są z dobrowolnych składek rodziców, ustalonych przez radę rodziców, z dochodów osiąganych z imprez dochodowych organizowanych przez radę, z darowizn, sponsoringu i dotacji.

Rozdział II

Cele i zadania rady rodziców w SOSzW w Nowym Siodle

§ 8

Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły i internatu, a także wnioskowanie do innych organów (Starostwo, Kuratorium) w sprawach mających na celu poprawę możliwości doskonalenia działań we wszystkich sferach funkcjonowania ośrodka.

§ 8.1

Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej fundacji szkoły i internatu

§ 8.2

Podstawowymi zadaniami rady rodziców są :

1. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły i internatu, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

2. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań ośrodka,

3. zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z dyrektorem i radą pedagogiczną rzeczywistego wpływu na działalność ośrodka poprzez:

– udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci,

– zapoznanie z zadaniami i planami dydaktyczno – wychowawczymi i opiekuńczymi szkoły, klasy i grupy internatowej

– wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

– udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

– szerzenie wśród rodziców wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej w zakresie pracy z dzieckiem niesłyszącym,

– uświadamianie rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły oraz zapewniania im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej, warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka i kontynuacji prowadzonej przez ośrodek rewalidacji,

– oddziaływanie na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do własnych dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,

– organizowanie pomocy wychowawczo – opiekuńczej i materialnej dla tych dzieci, które mają trudne warunki bytowe,

– pomoc nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu i przeprowadzaniu uroczystości, imprez, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych,

– pozyskiwanie sponsorów na rzecz doposażenia ośrodka w sprzęt, pomoce naukowe, urządzenia, przeprowadzanie drobnych remontów, napraw, usuwanie usterek i zniszczeń w budynku i jego otoczeniu,

– pomoc rady rodziców w utrzymaniu w ośrodku należytych warunków higieniczno – sanitarnych (doposażenie w razie konieczności w środki czystości i wykonywanie czynności porządkowych np. sprzątanie po remontach),

– zakup przez radę rodziców nagród dla wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów oraz nagradzanie z funduszy rady rodziców laureatów i zwycięzców konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych,

– pomoc w zapewnianiu warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań istniejącym w szkole i internacie (np. szycie i zakup strojów dla zespołu pantomimy „Kameleon”),

– uświadamianie przez radę rodziców konieczności korzystania z fachowych porad zatrudnionych specjalistów (konsultacje indywidualne, udział w zajęciach otwartych) przez wszystkich rodziców ,

– udział rady rodziców w przeprowadzeniu dla wszystkich rodziców kursu języka migowego i fonogestów.

Rozdział III

Organizacja działania rady rodziców

§ 9.1

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono zwoływane co najmniej jeden raz w czasie kadencji rady oraz przed wyłonieniem rady w ośrodku.

2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców ośrodka jest zebranie rodziców klasy w szkole lub grupie internatowej w internacie.

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z trzech osób (stąd „trójka klasowa”), tak aby można było wybrać przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

4. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców – tworzą radę rodziców szkoły.

5. Plenarne zebranie rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców oraz komisje rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców. Prezydium rady rodziców składa się z 7 członków, tak aby można było wybrać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków prezydium. Prezydium konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

6. Członkowie klasowych rad rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych.

7. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i kierownika internatu i uchwałami rady pedagogicznej.

8. Rada rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności najmniej połowy regulaminowego składu.

9. Wszyscy członkowie rady rodziców mają te same prawa i obowiązki.

10. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć dyrektor szkoły i kierownik internatu jedynie z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego.

11. Posiedzenia rady rodziców odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej w dwa tygodnie po przyjęciu planu pracy szkoły i internatu, planu finansowego szkoły i planu finansowego środków specjalnych.

12. Wszystkie ruchomości i zakupione urządzenia, pomoce z funduszy rady rodziców stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.